OCPI TELEORMAN
Informare publica
Structura OCPI

Conducere OCPI

Atributii OCPI

Informatii publice

Urmarire cerere RGI

Angajare

Declaratii de avere

Transparenta veniturilor- Legea 153

Cadastru
Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Persoane autorizate

Harta judetului Teleorman

Furnizare informatii

Termene prestare servicii

Pentru persoane autorizate
Carte funciara
Lista Notari

Documente specifice
Resurse
Legislatie

Aplicatii

Acte necesare
I. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1. Cerere tip;
2. Contract de ?nchiriere ?ncheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care s? cuprind? ?i identificarea imobilului;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

II. Acte necesare ?ntabul?rii dreptului de concesiune
1. Cerere tip;
2. Contract de concesiune;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

III. Acte necesare radierii ipotecii ?i a interdic?iei de ?nstr?inare ?i grevare
1. Cerere tip;
2. Declara?ia creditorului/adresa bancii creditoare din care s? rezulte ?n mod explicit consim??m?ntul acestuia la radierea ipotecii ?i a interdic?iei de ?nstr?inare ?i grevare, cu identificarea imobilului;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

IV. Acte necesare eliber?rii extrasului de carte funciar? pentru informare
1. Cerere tip;
2. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

V. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societ??ii, fuziune/absorb?ie
1. Cerere tip;
2. Actul adi?ional ?ncheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada ?nregistr?rii la oficiul registrului comer?ului sau ?ncheierea judec?torului delegat la oficiul registrului comer?ului;
3. Certificatul de ?nmatriculare - copie legalizat?;
4. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

VI. Actele necesare pentru notarea litigiilor ?n cartea funciar?
1. Cerere tip;
2. Copie dup? ac?iunea ?nregistrat? la instan?a judec?toreasc? cu indicarea num?rului de dosar sau certificat de gref? care s? identifice imobilul cu num?rul cadastral, num?rul de carte funciar? ?i localitate;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

VII. Acte necesare pentru reconstituirea c?r?ilor funciare
1. Cerere tip;
2. Declara?ie notarial? din partea proprietarilor din care s? rezulte c? situa?ia juridic? a imobilului prezentat? ?n vederea reconstituirii este cea real?;
3. Un extras de carte funciar? eliberat anterior cu ultima situa?ie cunoscut? a propriet??ii sau actul de dob?ndire;
4. Certificat fiscal de la prim?ria local?.

VIII. Actele necesare pentru notarea soma?iei de plat? ?n cartea funciar?
1. Cerere tip;
2. Soma?ia emis? de executorul judec?toresc ?n dosarul execu?ional;
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

IX. Acte necesare pentru ?nscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare/ alipire
1. Cerere tip;
2. Documenta?ia cadastral?;
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire;
4. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

X. Acte necesare eliber?rii copiilor dup? c?r?ile funciare, conforme cu originalul
1. Cerere;
2. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XI. Acte necesare eliber?rii copiilor dup? actele aflate ?n arhiva de carte funciar?

1. Cerere;
2. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XII. Acte necesare pentru radierea dezmembr?mintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habita?ie, servitute, superficie)
1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justific? radierea - copie legalizat?;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.
* Certificatul de deces se prezint? ?n copie legalizat?!

XIII. Acte necesare eliber?rii unui extras de carte funciar? pentru autentificare
1. Cerere tip ?ntocmit? de notarul public, semnat? ?i de proprietarul imobilului;
2. Dovada achit?rii integrale a tarifului.
* Acest tip de extras se elibereaz? NUMAI notarului public!

XIV. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative ?n cartea funciar?
1. Cerere tip;
2. Adeverin?a de la prim?rie din care s? rezulte corelarea ?ntre nr. cad. ?i adresa administrativ?;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XV. Acte necesare pentru ?nscrierea actelor de adjudecare
1. Cerere tip;
2. Actul de adjudecare care s? identifice imobilul prin num?rul topografic/cadastral ?i num?rul de carte funciar?/localitate;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XVI. Acte necesare pentru ?ntabularea dreptului de proprietate ?n baza Legii nr. 112/1995 ?i a Legii nr. 10/2001
1. Cerere tip;
2. Dispozi?ia de restituire emis? de prim?rie;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XVII. Actele necesare pentru ?nscrierea hot?r?rilor judec?tore?ti
1. Cerere tip;
2. Hot?r?rea judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil? ?i expertiza care face parte integrant? din hot?r?rea judec?toreasc?, dup? caz. ?n situa?ia ?n care au fost exercitate c?ile de atac, se vor anexa toate hot?r?rile judec?tore?ti pronun?ate ?n cauza respectiv?, dup? caz (fond, apel, recurs);
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XVIII. Acte necesare pentru ?ntabularea dreptului de ipotec?
1. Cerere tip;
2. Contract de ipotec?;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XIX. Acte necesare pentru ?ntabularea dreptului de proprietate dob?ndit prin mo?tenire
1. Cerere tip;
2. Certificatul de mo?tenitor *;
3. Dovada achit?rii integrale a tarifului.
* Dreptul de proprietate al autorilor fiind ?ntabulat ?n cartea funciar?!

XX. Acte necesare pentru ?nscrierea unei construc?ii finalizate ?i ?ntabularea dreptului de proprietate asupra acesteia
1. Cerere tip;
2. Documenta?ie cadastral? recep?ionat?, ?n situa?ia ?n care nu a fost deschis? o carte funciar? pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;
3. Certificat eliberat de prim?ria ?n circumscrip?ia c?reia se afl? situat imobilul, prin care s? se ateste finalizarea construc?iei;
4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
5. Act de constituire a dreptului de superficie, ?n cazul ?n care proprietarul construc?iei nu este ?i proprietarul terenului;
6. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XXI. Acte necesare pentru ?ntabularea dreptului de proprietate
1. Cerere tip;
2. Documenta?ie cadastral? recep?ionat?- ?n situa?ia ?n care nu a fost deschis? o carte funciar? pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
3. Acte de proprietate* (?n copie legalizat?, cu excep?ia hot?r?rilor judec?tore?ti definitive ?i irevocabile ?i a actelor autentificate de notarii publici);
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, dup? caz;
5. Dovada achit?rii integrale a tarifului.

XXII. Acte necesare pentru prima inregistrare a unui imobil

XXIII. Acte necesare pentru prima inregistrare a unui apartament

Conectare
Utilizator

ParolaTi-ai uitat parola?
Solicita una noua aici.
DGA
Directia Generala Anticoruptie


Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor
PNCCF
e-payment

Cumpara servicii on-line ANCPI